0%
Advarsel: JavaScript er slått av i nettleseren eller for denne nettsiden. Det er ikke sikkert du kan svare på alle spørsmålene i undersøkelsen. Sjekk innstillingene i nettleseren.

Behavior Rating Inventory of Executive Function – Voksen

Vi ønsker å invitere deg til å delta i normeringen av Behavior Rating Inventory of Executive Function – Adult (BRIEF-A). Normering innebærer at man samler inn svar på påstander fra et lite utvalg personer. Svarene blir sammenligningsgrunnlaget når psykologer senere kartlegger personer som av ulike grunner kan streve med eksekutiv funksjon. Med eksekutive funksjoner menes overordnede kontrollnettverk i hjernen som er involvert i prosesser som hukommelse, planlegging, organisering, problemløsning, beslutningstaking, oppmerksomhetskontroll og fleksibel tenkning. 
  
Dette er en mulighet for deg til å bidra til at norske voksne sammenlignes med andre norske voksne, i stedet for et amerikansk utvalg, når eksekutiv funksjon blir vurdert. BRIEF-A måler eksekutiv funksjon hos befolkningen gjennom selvrapport (respondenten vurderer seg selv) og annenrapport (man vurderes av en annen person som kjenner respondenten godt). I denne omgang vil vi vite hvordan folk flest svarer på de ulike spørsmålene i undersøkelsen. Når dette verktøyet skal tas i bruk, er det også viktig å ha et bilde på hvor store variasjoner det vanligvis er mellom hvordan man vurderer seg selv, sammenlignet med hvordan nærstående vurderer ens eksekutive funksjon. Din (og din nærstående sin) deltagelse vil bidra til å etablere referanseverdier, som sikrer representative og pålitelige resultater på BRIEF.  
  
Du vil møte noen spørsmål som kan fremstå banale eller merkelige. Disse er inkludert for å sikre at du som respondent leser spørsmålene og ikke bare krysser av. Vennligst svar så ærlig du kan på påstandene. Resultatene vil kun analyseres på gruppenivå.  
 
Du blir bedt om å gi samtykke til å delta i undersøkelsen, og til at en annen person som du selv velger og kjenner godt kan delta og svare på samme spørsmål om deg. Du får en lenke som du kan dele videre med denne personen hvis du samtykker. Denne annenrapporten er veldig viktig for oss og vi setter pris på at både du og din andre informant bidrar til at psykologer og PP-tjenester i Norge får gode verktøy for hånden.  
  
Visse tilstander kan påvirke eksekutiv fungering. Data fra disse gruppene vil bli samlet inn i en egen undersøkelse. Derfor vil vi be deg nedenfor om å bekrefte at du ikke har noen av tilstandene som blir listet opp.
  
Du kan når som helst ta kontakt Enkatfabrikkens kundeservice: support@enkatfabriken.se / tlf. + 46 020 12 10 28 for å trekke ditt samtykke til deltagelse. Hvis du har spørsmål om BRIEF-A kan du ta kontakt med vetle.opaas@hogrefe.no eller telefon 46512593. 

 

Kartleggingsskjema for Eksekutive Funksjoner, INFORMANTSKJEMA. Robert M. Roth, Ph.d, Peter K. Isquith, Ph.d og Gerard A. Gioia, Ph.d Til norsk ved Jude Nicholas og Anne-Kristin Solbakk (2006), adaptert i 2023 av Jens Egeland og Vetle Opaas 

(Dette spørsmålet er obligatorisk)

Jeg samtykker til å være med i studien:
(klikk i ruten for å bekrefte)

Når du har besvart denne undersøkelsen vil du få en lenke til en undersøkelse som din nære slektning skal fylle ut om din eksekutive funksjon.